Pravidla pro RC historické modely

Pravidla pro Mistrovství SAMů v ČR platná pro roky 2014- 2016

Pravidla ve formátu pdf stáhujte zde


Pravidla SAM 95 Bohemia jsou platná pro období 2013-2015

Pravidla ve formátu word stahujte zde

SAM 95 Bohemia RC – OLDTIMERS RULES here

A. Základní ustanovení

Klub SAM 95 Bohemia uznává za historický model takový, který vznikl do konce roku 1960, tj. do 31.12.1960. Od soutěžících může být požadováno, aby předložili plány modelů, nebo fotografie, které dokazují dobu vzniku modelů. Organizátor soutěže může přeměřit a převážit model soutěžícího a porovnat tyto míry (nebo jejich násobky) s výkresovou dokumentací, aby se potvrdilo, že jsou dodržena stanovená pravidla. Pokud má model vystavený průkaz identity [1]nemusí na přejímku. Rok vzniku, jméno modelu a jméno konstruktéra, by mělo být uvedeno na povrchu modelu.

SAM 95 Bohemia povoluje změnu profilu nosných ploch, profil by měl zachovat poměrnou tloušťku. Velikost modelu je možno upravit, není-li stanoveno jinak. Kormidla mohou být upravena pro řízení RC soupravou, mohou být dělená v libovolném místě, ale nesmí se měnit jejich tvar a velikost. Maximální hmotnost modelu je 5 000 g, maximální rozpětí 3 500 mm a minimální plošné zatížení je 12 g/dm2, není-li u jednotlivých kategorií uvedeno jinak. Plaňkování nosných ploch je přípustné jen pokud je měl originál. Z důvodu použití RC soupravy a tím zvětšení hmotnosti modelů, je povoleno zesílení konstrukce. Je doporučeno použití původních materiálů, nedostupné materiály mohou být nahrazeny balzou. Je zakázáno používat skelný laminát, uhlík apod. Umístění podvozku musí být shodné s originálem, jednokolový podvozek může být nahrazen dvoukolovým, ale nesmí tomu být naopak. Vrtule musí být dvoulisté, nesklopné a nekovové. Sklopné vrtule jsou povoleny u elektro kategorií nebo i u motorových modelů, pokud je měl originál.

Soutěžícím se doporučuje uzavřít pojištění proti způsobeným škodám. Za škody způsobené modelem odpovídá soutěžící. Z bezpečnostních důvodů se musí všichni soutěžící podřídit pokynům pořadatelů soutěží. Soutěžící musí před startem ukázat časoměřiči, že má ve vysílači navolen správný model a ukázat jakým způsobem se vypíná motor. U elektro kategorií je zakázané opětovné zapnutí motoru po ukončení povoleného motorového letu. Pokud musí soutěžící znovu zapnout motor, například z důvodu záchrany modelu, musí opětovné zapnutí nahlásit časoměřiči a měření jeho letu je ukončeno a výsledek v daném kole je nula bodů.

Let modelu je měřen časoměřičem. Časoměřiče určuje pořadatel soutěže. V každé soutěžní kategorii může soutěžící použít dva modely, ale rozdílné konstrukce. Pokud dojde k rozlétávání a soutěžící se do něj dostane s oběma modely, musí se rozhodnou pouze pro jeden, se kterým rozlétávání poletí. Ve výsledkové listině se musí objevit modely oba. Soutěžící musí model řídit sám. Může mít až tři pomocníky, ale ti nesmí do řízení modelu fyzicky zasahovat.

Při použití článků Li-xx, může být tato baterie složena z více článků serio-paralelně tak, aby výsledné napětí bylo shodné jako u předepsaného počtu článků.

Všechny kategorie se mohou létat na kola nebo volně, podle rozhodnutí pořadatele. V obou případech zodpovídá pořadatel za hladký průběh soutěže. V případě shodných výsledků se pořadí soutěžících stanoví na základě rozlétávání, pokud se soutěžící s pořadatelem nedohodnou na jiném způsobu, například losováním. Čas, kdy začne rozlétávání, musí být soutěžícím oznámen minimálně patnáct minut předem. Pořadatel, určí způsob rozlétávání. Z důvodu dosažení rozhodnutí v rozlétávání, může být maximální doba letu modelů neomezená.

B. Povinnosti pořadatele

Pořadatel musí dbát na dodržování stanovených pravidel. Výjimečně je možno tato pravidla přizpůsobit místním podmínkám. Pořadatel musí zvolit způsob létání s ohledem na použité frekvence vysílačů.

Pokud vítr dosáhne rychlosti 8 m/s, může se soutěž přerušit nebo ukončit a vyhodnotit výsledky z odlétaných kol.

Pořadatel určí plochu pro hodnocení přistání. Pořadatel musí zajistit bezpečný provoz při létání.

Frekvence použitých vysílačů mohou být kdykoliv během soutěže kontrolovány, zda frekvence odpovídá přihlášené. Pokud bude několik vysílačů používat stejnou frekvenci je vhodné použít tabulku frekvencí a kolíčky. Pokud si soutěžící zablokuje svoji frekvenci odebráním kolíčku, musí do deseti minut odstartovat, aby zbytečně dlouho tuto frekvenci neblokoval.

C. Jednotlivé kategorie

ARC – (OTVR)

Bezmotorové modely. Model musí vyhovovat všeobecným pravidlům. Šňůra pro ruční vlek může být maximálně 100 m dlouhá a to i případě, že se použije vlek přes kladku. Může se použít i katapult stávající z 20 m gumy a 80 m šňůry. Pořadatel vyznačí bázi A a B, kde se na jedné straně musí upevnit startovací zařízení do země a druhá strana je maximální napnutí katapultu. Vzdálenost těchto bází je maximálně 170 m.

Soutěžící má nárok na vykonání 5 letů bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají 3 nejlepší lety. Měřené maximum je 300 sec. V případě rozlétávání způsob určí pořadatel. Pokud model přistane mimo prostor vyznačený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

ARC – A2 – (Nordic Sailplanes)

Modely původní kategorie A2, celková nosná plocha 32 – 34 dm2, minimální hmotnost modelu 410 g. Modely této kategorie se nesmí zvětšovat ani zmenšovat. Modely vzlétají pomocí vlečné šňůry o celkové délce 100 m, buď přímým vlekem nebo přes kladku. Povolen je i katapult, složený z 20 m gumy a 80 m šňůry. V tomto případě se startuje pomocí bází A a B, stejně jako u kategorie ARC.

Pro ovládání modelu jsou povolena pouze dvě serva. Soutěžící má nárok na vykonání 5 startů bez možnosti opravy. Pro konečné pořadí se sečtou 3 nejlepší lety. Letové maximum je 240 sec. V případě rozlétávání, způsob rozlétávání určuje pořadatel. Pokud model přistane mimo prostor vyznačený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

BRC – E – W

Modely typu Wakefield, postavené v původní velikosti. Zvětšování nebo zmenšování není povoleno. Pohon modelu [2] je možné řešit dvěma způsoby:

1. Elektromotor řady 300 s převodovkou, libovolný převod. Přímý náhon není povolen.

2. Střídavý elektromotor do výkonu 50 W, bez převodovky, s vrtulí o průměru minimálně 12 palců (304,8 mm). Pohonná baterie 7 článků Ni-xx nebo 2 články Li-xx. Doba chodu motoru je maximálně 60 sec., měřené maximum je 300 sec.

Soutěžící má nárok na vykonání 4 letů. Do celkového hodnocení se započítávají
3 nejlepší. V případě rozlétávání, způsob určuje pořadatel. Pokud model přistane mimo prostor vyznačený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

CRC – Classic

Motorové modely, opatřené pouze motory MP JET .040 PB Classic diesel [3] o zdvihovém objemu 0,6 ccm, s originální nádrží 2 ccm, která je součástí motoru. Vrtule je povolena pouze dvoulistá, o maximálním průměru 204 mm.

Létají se 4 starty, do konečného součtu se započítávají 3 nejlepší. Letové maximum je 420 sec. V případě rozlétávání, způsob určuje pořadatel. Přistání mimo určený prostor znamená nula bodů za celý let. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

CRC – Atom

Motorové modely opatřené pouze detonačním motorem SUPER ATOM 1,8 ccm [4] s originální nádrží o obsahu 3,5 ccm, která je součástí motoru. Vrtule je povolena pouze pevná, dvoulistá o maximálním průměru 280 mm.

Létají se 4 starty. Do konečného součtu se započítávají tři nejlepší. Letové maximum je 600 sec. V případě rozlétávání, způsob určuje pořadatel. Přistání mimo určený prostor znamená nula bodů za celý let. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

½ A TEXACO

Motorové modely, poháněné jednotným motorem COX 0,49 o zdvihovém objemu 0,8 ccm, se žhavicí svíčkou, sáním řízeným membránou a s originální nádrží o objemu 5,1 ccm, která je součástí motoru. Je povoleno použití tlumiče výfuku a prodloužení jehly karburátoru. Vrtule je povolena pouze dvoulistá, pevná, o maximálním průměru 200mm.

Plošné zatížení (na průmět nosných ploch) musí být minimálně 24,4 g/dm2.

Soutěžící má nárok vykonat 4 starty. Do konečného hodnocení se započítávají nejlepší 3. Měřené maximum, je 600 sec. V případě rozlétávání, způsob určuje pořadatel. Přistání mimo určený prostor znamená nula bodů za celý let. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

TEXACO

Motorové modely poháněné motory o obsahu do 10,647 ccm (není povolena konverze motoru, rok výroby není omezen) nebo motorem s jiskřivou svíčkou do 20 ccm, vyrobený do 31.12.1949.

Plošné zatížení, (počítáno na průmět nosných ploch), musí být minimálně 30,5 g/dm2 čtvereční. Palivo na každých 550 g hmotnosti modelu 2 ccm. Viz následující tabulka:

Hmotnost modeluPalivo
od (g)do (g)(ccm)
6002
6011 1504
1 1511 7006
1 7012 2508
2 2512 80010
2 8013 35012
3 3513 90014
3 9014 45016
4 4515 00018

Palivová nádrž musí být průhledná, kontrolovatelná včetně přívodní hadičky, z vnějšku modelu. Motor se může zahřívat a před startem je povoleno doplnění paliva za běhu motoru. Ovládání otáček motoru je povolené. Z důvodu bezpečnosti musí být každý motor, zastavitelný radiovým povelem. Pořadatel má právo si to zkontrolovat.

Model vzlétá ze země. Počet letů 3, počítají se lepší 2. Letové maximum je 900 sec.

V případě rozlétávání, způsob určuje pořadatel. Přistání mimo určený prostor znamená 0 bodů za celý let.

OTMR – (Old Timer Gas LER) třída A

Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem postaveným před rokem 1951. Nejmenší plošné zatížení je 30,5 g/dm2. Plochou se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny. Maximální povolený obsah motoru je pro všechny použité motory 4,9 ccm. Všechny použité motory musejí být vyrobeny před rokem 1957 a nebo 1960, ale jen za předpokladu, že mají pouze kluzná ložiska.

Motory s vyplachováním typu Schnuerle nebo PDP, s výbrusem ABC nebo AAC, jsou zakázané. Rovněž jsou zakázané motory se vstřikováním, turbonasáváním, laděnými výfuky nebo s výfuky zvyšujícími výkon. Repliky motorů schválené SAMem jsou povolené a považované za rovnocenné s motory originálními. Motory s jiskřivou svíčkou, které jsou vybavené mechanickým přerušovačem, jiskřivou svíčkou, palubní baterií, indukční cívkou a tranzistorovým zapalováním, jsou povolené.

Doba chodu motoru s jiskřivou svíčkou je 35 sec. Doba chodu dieselového motoru vyrobeného před rokem 1950 je 35 sec. Doba chodu dieselového motoru vyrobeného po roce 1949 je 23 sec. Doba chodu motoru se žhavicí svíčkou, je 23 sec.

Modely s motorem se žhavicí svíčkou, musí mít minimální plochu křídla 8,85 dm2 na 1 ccm objemu motoru.

Modely třídy „A“ startují ze země, nebo mohou startovat z ruky, ale jen tehdy, pokud o tom rozhodne ředitel soutěže. Toto rozhodnutí dále platí pro všechny modely této třídy. Létají se 4 starty. Do konečného výsledku se započítávají lepší 3. Doba letu je maximálně 480 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor znamená 0 bodů za celý start. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

OTMR – (Old Timer Gas LER) třída B

Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem postaveným před rokem 1951. Nejmenší plošné zatížení je 30,5 g/dm2. Plochou se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny. Všechny použité motory musejí být vyrobeny před rokem 1957 nebo 1960, ale jen za předpokladu, že mají pouze kluzná ložiska.

Motory s vyplachováním typu Schnuerle nebo PDP, s výbrusem ABC nebo AAC, jsou zakázané. Rovněž jsou zakázané motory se vstřikováním, turbonasáváním, laděnými výfuky nebo s výfuky zvyšujícími výkon. Repliky motorů schválené SAMem jsou povolené a považované za rovnocenné s motory originálními. Motory s jiskřivou svíčkou, které jsou vybavené mechanickým přerušovačem, jiskřivou svíčkou, palubní baterií, indukční cívkou a tranzistorovým zapalováním jsou povolené.

Obsah válců motorů vyrobených před rokem 1950 je od 5 ccm do 20 ccm. Obsah válců s jiskřivou svíčkou vyrobených po roce 1949 je od 5 ccm do 10,65 ccm. Doba chodu těchto motorů je 35 sec.

Obsah válců dieselových motorů je od 5ccm do 10,65 ccm. Doba chodu dieselových motorů vyrobených do roku 1950 je 35 sec. Doba chodu dieselového motoru vyrobeného po roce 1949 je 23 sec.

Modely, poháněné motory se žhavicí svíčkou mohou mít nejmenší plochu křídla 8,85 dm2 na 1ccm. Obsah válců motorů se žhavicí svíčkou je od 5 ccm do 10,65 ccm. Doba chodu motoru se žhavicí svíčkou je 23 sec.

Modely této třídy musí startovat ze země. Létají se 4 starty. Do konečného výsledku se započítávají lepší 3. Doba letu je maximálně 480 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor znamená 0 bodů za celý let. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

NMR 2,5 Nostalgie Gaz LER

Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem, který byl navržen před rokem 1957. Nejnižší plošné zatížení je 173 g/1ccm. Motor je povolen jakýkoliv s jiskřivou svíčkou, žhavicí svíčkou s příčným vyplachováním anebo diesel o obsahu válce 2,49 ccm. Tlakování palivové nádrže je povolené. Motory s vyplachováním typu Schnuerle, PDP nebo výbrusy ABC a AAC, nejsou povolené. Doba chodu motoru je 18 sec. Modely této třídy startují ze země nebo mohou startovat z ruky, ale jen tehdy, pokud o tom rozhodne ředitel soutěže. Toto rozhodnutí dále platí pro všechny modely této třídy.

Létají se 4 starty. Do konečného výsledku se započítávají lepší 3. Doba letu je maximálně 360 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor znamená 0 bodů za celý let. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

NMR Nostalgie Gas LER

Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem, který byl navržen před rokem 1957. Nejnižší plošné zatížení je 173 g/1ccm.

Je možné použít motor se žhavicí svíčkou s příčným vyplachováním nebo dieselový motor s obsahem válců od 2,5 ccm do 10,65 ccm nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou o obsahu válců od 2,5 ccm do 20 ccm, vyrobené před rokem 1961. Tlakování palivové nádrže je povolené. Motory s vyplachováním typu Schnuerle, PDP nebo výbrusy ABC a AAC, nejsou povolené. Doba chodu motoru je 18 sec.

Modely musí startovat ze země. Létají se 4 starty. Do konečného výsledku se započítávají lepší 3. Doba letu je maximálně 360 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor znamená 0 bodů za celý let.

CRC-E-Hromadný start

Motorové modely, k jejichž pohonu se používá stejnosměrný elektromotor řady 600 (Speed 600 nebo Mig 600) bez převodovky.

Modely startují společně na povel startéra, stejně tak se vypínají motory. Doba chodu motorů je 60 sec. Létá se 6 startů, vždy dva na jedno nabití akumulátorů. Akumulátory mohou být 7 x Nixx, nebo 2 x Lixx. V každém startu se přidělují body posledním pěti přistávajícím 1-2-3-4-5 bodů. Modely, které nalétají deset minut, získají všechny 5 bodů, ale musí do jedné minuty po uplynutí deseti minut přistát.

Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání není v daném kole hodnocen. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu. Celkové hodnocení se provede součtem bodů ze všech šesti kol. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel.

CRC-E-Sport 400

Motorové modely k jejichž pohonu se používá stejnosměrný motor řady 400, bez převodovky (Speed 400 6V nebo Mig 400 6V). Motor musí být sériové výroby bez úprav a bez kuličkových ložisek.

Minimální hmotnost modelu je 454 g a minimální plošné zatížení 24g/dm2. Vrtule může být libovolná, ale nesmí být kovová. Pohonná baterie se může skládat ze dvou článků Li-xx, nebo ze šesti článků Ni-xx, libovolné kapacity. Doba chodu motoru – prvních 90 sec. Letové maximum 600 sec.

Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání není v daném kole hodnocen. Létají se 4 starty. Konečný výsledek je součtem 3 nejlepších letů. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

CRC-Open

Motorový model poháněný jakýmkoliv elektromotorem napřímo nebo s převodovkou. Minimální plošné zatížení je 24 g/dm2. Vrtule libovolná, nekovová. Pohonná baterie může být ze dvou článků Li-xx nebo sedm článků Ni-xx, libovolné kapacity. Doba chodu motoru, prvních 45 sec. Letové maximum 600 sec.

Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání, není v daném kole hodnocen. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu. Létají se 4 starty, konečný výsledek je součtem 3 nejlepších letů. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel.

CRC-T-show

Modely této kategorie létají kombinaci letové sestavy a letu na čas. Lze použít jakýkoliv spalovací motor, nebo elektromotor bez omezení. Pracovní čas na vykonání platného letu je 10 minut.

Průběh startu a hodnocení:

Vzlet modelu ze země nebo z ruky ………………………………… 8-10 bodů

Vodorovný let ve výšce pod deset metrů v délce 50 m …….………. 8-10 bodů

Vodorovný kruh o průměru 50 m…………………………………… 8-10 bodů

Vodorovná osma…………….……………………………………… 8-10 bodů

Po odlétání těchto obratů, model nastoupá do takové výšky, aby po zastavení motoru, nalétal klouzavým letem 120 sec.( 1sec.= 1 bod)……………………..…….. max 120 bodů

Po zastavení motoru, není povoleno motor znovu spustit.

Potom následuje:

Přiblížení na přistání, (třemi pravoúhlými zatáčkami)………………8-10 bodů

Přistání do vymezeného prostoru…………………………………….8-10 bodů

Hodnocení letu je součtem bodů za jednotlivé prvky. Létají se 4 starty a do konečného součtu se počítají 3 nejlepší. Pokud dojde ke shodným výsledkům, rozhodne pořadatel o způsobu rozlétávání.

CRC-show-retro

Motorové modely se spalovacími motory nebo elektromotory bez omezení. Pracovní čas pro vykonání platného letu je 10 minut. Hodnocení letu provádí dva bodovači, kteří hodnotí provedení obratů známkami 0-10 bodů. Soutěžící nahlašuje začátek obratu slovem „teď“ a ukončení obratu slovem „konec“. Pořadatel na začátku soutěže oznámí, které obraty se budou létat. To znamená, že na každé soutěži může být jiné složení letových obratů.

Seznam letových obratů:

Vzlet – model startuje ze země a po vystoupání provede pravoúhlou zatáčku.

Přímý let – model letí ve výšce pod deset metrů, v délce padesáti metrů, pokud možno v ose letiště. (s ohledem na směr větru).

Kruh – model letí v kruhu o průměru 25-50 metrů, ve stejné výšce.

Osmička – model zahájí obrat na tečně první kružnice a po odlétnutí osmičky na stejném místě obrat ukončí.

Let po trojúhelníku – model po přímém letu letí trasu rovnoramenného trojúhelníku ve stejné výšce.

Let pod tři metry – model prolétne ve výšce pod tři metry v délce min třicet metrů.

Přemet – model z přímého letu udělá přemet o průměru 20 – 30 metrů a pokračuje v přímém letu.

Stoupavá zatáčka – model z přímého letu stoupá a otáčí o 180°.

Sestupná spirála – model nabere potřebnou výšku a odtud plynulou sestupnou zatáčkou klesá na výšku pod šest metrů.

Přiblížení na přistání – model průletem ve stejné výšce se třemi zatáčkami přiblíží do prostoru pro přistání.

Přistání – model přistává do prostoru určeného pro přistání.

Celkový dojem z letu – bodovači ohodnotí realizmus letu.

Letí se 3 starty. Do konečného součtu se započítají lepší 2.

 


[1] Průkaz, který znamená, že model prošel přejímkou v rámci klubu.

[2] V roce 2013 se bude létat s pohonem 1., souběžně se bude na některých modelech testovat pohon střídavým elektromotorem. V pořádané soutěži upřesňuje použitý motor pořadatel.

[3, 4] viz. stránky výrobce http://www.mpjet.com/